Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ

Η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την παραγωγή τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών και η απαγόρευση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (βιομηχανία, εσωτερική αγορά) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

 

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο οποίος αφού χαιρέτησε την πρόταση κανονισμού της ισπανικής προεδρίας για καθαρές εκπομπές, σημείωση ότι “αφορά τον πυρήνα της μεταποίησης και αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική αυτονομία και τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα, καθιστώντας δυνατή την πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ”.

Ωστόσο, ο κ. Σενετάκης τόνισε πως “η πρόταση για να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα με επαρκή χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να κινητοποιηθούν έγκαιρα οι απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις και να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της ΕΕ”.

 Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

Σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για την εσωτερική αγορά, ο υφυπουργός αφού χαιρέτησε την συμβολή της ισπανικής προεδρίας στην επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, προέβη σε δυο βασικές προτάσεις για την βελτίωση της πρότασης κανονισμού.

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

Η πρώτη αφορά στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεξαγωγής ερευνών και λήψης απόφασης για την απαγόρευση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία σε τρίτες χώρες. Και η δεύτερη στην ανάγκη συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να αναλάβει την ευθύνη για το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών, με τη συνδρομή των κρατών μελών.

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

Ο κ. Σενετάκης συμπλήρωσε ότι τα ζητήματα που πρέπει να τύχουν ειδικής προσοχής αφορούν στην:

  • ενσωμάτωση ρητού ορισμού της καταναγκαστικής εργασίας στο διατακτικό του κανονισμού προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια.
  • πρόβλεψη για ευέλικτες διαδικασίες για τις αρμόδιες εθνικές και τελωνειακές αρχές, χωρίς ιδιαίτερη τροποποίηση και επιβάρυνση των υφιστάμενων συστημάτων.
  • λειτουργία της βάσης δεδομένων, υπό την ευθύνη της Ε.Επιτροπής, χωρίς δημόσια πρόσβαση.
  • ενσωμάτωση σαφούς καθορισμού του πεδίου εφαρμογής των αποφάσεων των κρατών μελών και η πρόβλεψη μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ των κρατών μελών.

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

“Είναι σημαντικό” τόνισε ο υφυπουργός “οι προσπάθειες για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου να μην υπονομευθούν από αντικειμενικές δυσκολίες των κρατών μελών να ανταποκριθούν στις διοικητικές απαιτήσεις. Αναμένουμε ότι η Βελγική Προεδρία θα λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό κατά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και θα δώσει προσοχή στην ποιότητα και όχι στην ταχύτητα”.

 

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

Καθαρές εκπομπές και πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ admin

ΗΜ.

Μοίρασε το

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ